ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၁၃/၂၀၁၇

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊နယုန်လပြည့်ကျော် ၅ ရက်

( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်)

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၉၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၆)နှင့် ပြည်ထောင်စုတရား စီရင်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်-

 

(၁) ဦးမြဟန်

(၂) ဦးမျိုးတင့်

(၃) ဦးစိုးနိုင်

(၄) ဦးခင်မောင်ကြည်

 

(ပုံ)ထင်ကျော်                            

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                      

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်