ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံမွ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔သို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

Printer-friendly versionSend by email

(ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္)

ကုလသမဂၢသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ကပင္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စြမ္းပကားကို ေပါင္းစည္းေပးသည့္ အထင္ကရ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခါသမယတြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထု ကိုယ္စား မိမိအေနျဖင့္ အထူးဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 

ကုလသမဂၢစနစ္၏ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား စုစည္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သံတမန္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္း၊ လူသားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကပ္ေဘးမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ခံရသည့္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ ခိုလႈံမႈေပးျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အကူအညီမ်ားေပးျခင္းတို႔တြင္ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလ်က္ရွိပါသည္။

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔သည္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ အမွီသဟဲ ျပဳေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိဘဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ၿမဲႏိုင္ပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အျမစ္ျပတ္သုတ္သင္ႏိုင္ေရးသည္ ယေန႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပားအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ကုလသမဂၢသည္ အားလုံး အတြက္ ပိုမို ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာဝေျပာေသာ ကမၻာႀကီးတစ္ခု၊ ပိုမိုၾကင္နာ၍ ေမတၱာတရားျပည့္ဝေသာ အိမ္ေဂဟာ တစ္ခု ျဖစ္ေစလိုေသာ မိမိတို႔၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိရာ အသိုက္အၿမဳံတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

 

ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အသိုက္အဝန္း၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကုလသမဂၢကို အခိုင္အမာ ေထာက္ခံၿပီး ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု  သႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။

 

ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ မိမိတို႔၏ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳရင္း ဤထူးျမတ္သည့္ ေန႔ရက္အခါသမယကို ဆင္ႏႊဲၾကပါစို႔။ လူသားအားလုံးအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို  စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကပါစို႔။