ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္း

Printer-friendly versionSend by email

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၆

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ သတင္း မီဒီယာမ်ားအား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္သည္။

အဆုိပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေမာင္ေတာ ေဒသစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ (၁-၁၂-၂ဝ၁၆)ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈၉/၂ဝ၁၆ ျဖင့္ ဥကၠ႒အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း (၁၃)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ ေပၚေပါက္ေစေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေဒသအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေလ့လာစိစစ္ၿပီး သုံးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ-

(၁) ေမာင္ေတာေဒသ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနာက္ခံ အေျခအေန၊ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္မ်ား။

(၂) အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ အျခားထိခုိက္မႈမ်ား။
(၃)ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။
(၄) နယ္ေျမရွင္းလင္းစုိးမုိးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပင္ပမွစြပ္စြဲခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ။
(၅) ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခံဳမႈႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေရး။
(၆) ပဋိပကၡမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးေရး။
(၇) စုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေနာင္အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အစီအမံမ်ား အႀကံျပဳေပးရန္ျဖစ္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔(၃၁-၁-၂ဝ၁၇)ရက္ေန႔အေရာက္ တုိက္႐ုိက္အစီရင္ခံ စာတင္ျပရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ပဏာမရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္ မရွင္တြင္ တာဝန္ေပးထားသူမ်ားသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေလးစား ယုံၾကည္ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အေရး၊ ကမၻာ့အေရးမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ဌာနေပါင္းစုံ၊ က႑ေပါင္းစုံႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာကုိ ၾကည့္လွ်င္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ေကာ္မရွင္ သည္ တာဝန္စေပးသည့္ (၁-၁၂-၂ဝ၁၆)ရက္မွစၿပီး ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ (၄)ႀကိမ္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးကာ အေသးစိတ္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ေမာင္ေတာေဒသ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ ျဖစ္စဥ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ယခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ အဓိက တာဝန္ယူ ထားေသာ အမွတ္(၁)နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြက္ကဲမႈအဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ (က်ီးကန္းျပင္)၊ ငါးခူရနယ္ေျမ ရဲစခန္းႏွင့္ ကုိးတန္ေကာက္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ၿပီး လက္နက္ခဲယမ္း မ်ဳိးစုံတုိ႔ကုိ ရယူသြားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္ပႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကြင္းဆက္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္စဥ္သည္ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြး၊ နက္႐ႈိင္းလ်က္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကား လုိပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔ေကာ္မရွင္ကုိ သတ္မွတ္ေပးသည့္ (၃၁-၁- ၂ဝ၁၇)ရက္တြင္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္ စီစဥ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယင္းကာလမွာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေမာင္ေတာေဒသမွ မူဆလင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရန္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္အတြက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အစီရင္ခံစာကုိ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ပါေၾကာင္း။

ထုိအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္လာသည့္အခါ အစီရင္ခံစာ ပါေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ ရပ္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ၊မရွိ၊ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ထပ္မံသြားေရာက္ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးေမးျမန္း ရျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးေရာက္ ရွိေနေသာ ေမာင္ေတာေဒသမွ မူဆလင္ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားကို ၄င္းတို႔ေနထုိင္သည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအေရာက္ သြားေရာက္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းေနရျခင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းမူဆလင္မ်ားက သူတို႔၏ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ တရားေရးလမ္းေၾကာင္းအရ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆုိႏုိင္ေၾကာင္း မိမိတို႔ ေကာ္မရွင္က ကမ္းလွမ္းခဲ့မႈ အေပၚ တုံ႔ျပန္လာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မူလသတ္မွတ္ ထားသည့္ရက္ထက္ ေျခာက္လေက်ာ္ခန္႔ ပိုမုိၾကာျမင့္ခဲ့ရပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား အေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရရွိမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းသည္ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ၿပီးႀကီးထြားလာႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရွိေနရပါေၾကာင္း၊ ထုိအေျခအေနကို မိမိတို႔ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ ခံစာတြင္ ျပည့္စံုစြာ ေရးသားျပဳစုေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း။

ေမာင္ေတာေဒသ၌ ေနာင္အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑အလိုက္ အဆက္အစပ္ရွိရွိ၊ ရည္မွန္းခ်က္ရွိစြာ မည္သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ သြားသင့္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသ အနာဂတ္ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကိုရည္ေမွ်ာ္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါေၾကာင္း။

ယခု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ျဖန္႔ေဝၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အျပည့္အစံုကို ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖက ရွင္းလင္းသြား မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ သိသင့္သိထုိက္သည္မ်ားကို ပိုမုိသိရွိသြားႏုိင္ ပါေၾကာင္း။

ေကာ္မရွင္သည္ ေမာင္ေတာေဒသ၏ အတိတ္ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ လက္ငင္းျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို စံုလင္ေအာင္သံုးသပ္ၿပီး ျပဳျပင္ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ၊ သတင္းမီဒီယာ ဆုိင္ရာ၊ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးဆုိင္ရာ၊ ဘာသာ/ သာသနာေရးဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ အေထြေထြဟူ၍ ေခါင္းစဥ္မ်ား ခြဲျခားအႀကံျပဳထားပါေၾကာင္း။

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေကာ္မရွင္၏ အဓိက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၏ အစီရင္ခံစာသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ေမာင္ေတာေဒသအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ စတင္ ျဖစ္ပြားေသာ ပထမပိုင္းကာလအတြင္း လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရက္စက္စြာ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ တတိယ ပုိင္းကာလတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားကိုေရာ မူဆလင္ေက်းရြာသားမ်ားကိုပါ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ေက်းရြာသားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ၊ အၾကမ္းဖက္သင္တန္းမ်ားေပးမႈမ်ားကို မေဖာ္ျပ သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ၊ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားအား ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈစသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ သိေအာင္ အေလးထားေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါေၾကာင္း။

နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတို႔အတြက္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ဒုတိယပိုင္းကာလ၌ အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား၊ မီးေလာင္မႈမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားမွ ရြာသူ ရြာသားမ်ား စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးမႈမ်ား၊ ပစၥည္းေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းေမးျမန္း ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး ပံုေဖာ္မီးေမာင္း ထုိးခဲ့ေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ေမာင္ေတာေဒသတြင္ေနထုိင္သည့္ လူနည္းစု ျဖစ္ေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး ၄င္းတို႔၏ သေဘာထားမ်ား၊ ေျဖဆုိခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္း စဥ္းစား ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့သည္ကို ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးမွ အဖြဲ႕ဝင္ေလးဦးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ သည္ဟုဆုိသူ ၂ဝ၄ ဦးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ မဟာ မင္းႀကီး႐ံုး၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ ရက္စြဲပါ Report of OHCHR Mission to Bangladesh အစီရင္ခံစာ၏ သံုးသပ္ခ်က္အပိုင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွ မူဆလင္မ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္းသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အား ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ(Crime against humanity)ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္သန္႔စင္ျခင္း (Ethnic cleansing) ဟု ေဖာ္ျပႏုိင္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔ ေကာ္မရွင္သည္ ယင္းအစီရင္ခံစာကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၂ဝ ကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ကာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းသုံးခုသို႔ သြားေရာက္ ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါေၾကာင္း။

ေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး သုံးသပ္ေျပာၾကား ရမည္ဆုိပါက ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံးက သုံးသပ္သည့္ Crime against humanity ျဖစ္ႏုိင္ေျခလုံးဝ မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ Ethnic cleansing ဟု ယူဆႏုိင္သည့္ အေနအထားလည္း လုံးဝမေတြ႕ရွိ ပါဟု ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၄င္းေဒသ၌ လူမ်ဳိးတုံးေအာင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း (Genocide) ရွိသေယာင္ စြပ္စြဲေျပာဆုိျခင္း၊ မဟုတ္ မမွန္သတင္းျဖန္႔ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အခ်ိန္ယူ စုံစမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးလုံးဝမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖက ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၏အေနအထား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၏ေနာက္ခံအေျခအေန၊ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူမ်ား၊ ေမာင္ေတာျဖစ္စဥ္၏ ထူးျခားခ်က္၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မႈအေျခအေန၊ ပဋိပကၡႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးေရး၊ ျပင္ပစြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားအေပၚ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (OHCHR) ၏ အစီရင္ခံစာပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာ္မရွင္၏ သုံးသပ္ခ်က္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ သြားေရာက္စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္၊ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်င့္သုံးသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေသာနည္းစနစ္မ်ားအတုိင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ သိုသိပ္စြာ ေမးျမန္းခဲ့မႈ၊ ေကာ္မရွင္သည္ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ေလးႀကိမ္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး၍ မႈခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာစခန္းႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ ေနရာသို႔ အေရာက္ သြား၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့မႈ၊ အခါအားေလ်ာ္စြာသတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈ၊ ထိုေဒသအတြင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ နားလည္မႈမရွိ၊ ယုံၾကည္မႈမရွိ၊ ေရာယွက္ဆက္ဆံျခင္းမရွိသည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္း သတင္းခ်ဲ႕ကားျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲျခင္း၊ ျပင္ပစြက္ဖက္မႈပေယာဂမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ထြက္ေပၚလာသည့္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားကို မွန္၊ မမွန္ အေလး အနက္ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားအျပင္ စုံစမ္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ လက္ငင္းေဆာင္ရြက္ရ မည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အႀကံျပဳခ်က္ ၄၈ ခ်က္တုိ႔ကို ထည့္သြင္း တင္ျပမႈမ်ား၊ ေမာင္ေတာေဒသ၌ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ စုံစမ္းႏုိင္မည့္ ယႏၲရားတစ္ခုထားရွိသင့္ေသာကိစၥတုိ႔အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သိရွိလုိသည့္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ေကာ္မရွင္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ က႑အလုိက္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ေမာင္ေတာေဒသဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပုံကားခ်ပ္ မ်ား၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး(OHCHR)၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္၏ သုံးသပ္ခ်က္တုိ႔ကို ျပည့္စုံစြာ ခင္းက်င္းျပသထားသည္။

အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးထြန္းျမတ္၊ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ ဦးၫြန္႔ေဆြ၊ ေဒါက္တာ ေဒၚသက္သက္ဇင္၊ ေဒါက္တာလွေမာင္၊ ဦးေဇာ္ဝင္း (ရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္း)၊ ဦးေစာသေလးေစာ၊ ေဒၚက်ိန္ငုိက္မန္၊ ဦးေအာင္ႏုိင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ သာဥာဏ္တုိ႔ စုံညီစြာ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာ ၁၄ ဌာနႏွင့္ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာ ၄၇ ဌာနတုိ႔မွ သတင္းမီဒီယာ သမား စုစုေပါင္း ၁၁၄ ဦး တက္ေရာက္ သတင္းရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။