ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email

 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၉

ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ၏ ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ အင္ၾကင္းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ပင္လယ္ ကမ္းရိုးတန္း သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
အစည္းအေ၀းသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္း၊ ပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ကမ္း ရိုးတန္းသည္ ၂၈၃၂ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားၿပီး ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ရာ ေနရာ ျဖစ္ကာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲႏွင့္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲမဟုတ္သည့္ သယံဇာတမ်ား ေပါမ်ားသည့္ ႏို္င္ငံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဓိက ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ျမက္ခင္း၊ ဒီေရေတာ၊ လတာျပင္၊ ျမစ္၀ႏွင့္ သဲေသာင္ကမ္းေျခေဂဟစနစ္မ်ား မ်ားစြာတည္ရိွ ေနသည္ကို ေတ႔ြျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဂဟစနစ္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းဆက္ ႏႊယ္မီွခိုရပ္တည္လ်က္ရိွၾကၿပီး ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ အဆိုပါ ေဂဟစနစ္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး စသည့္က႑မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တိုက္ရိုက္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္ ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊
ဒီေရေတာေဂဟစနစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး ၄င္းတို႔မွရရိွလာသည့္ သယံဇာတ မ်ားကို သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာအသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ရာသီဥတုထိန္းညႇိမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဒီေရေတာ ေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထည္႔သြင္းေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ဒီေရေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ၿပီး ပုစြန္ ေမြးျမဴျခင္း၊ မုိင္းခြဲ၍ ငါးဖမ္းျခင္း၊ သဲႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ အမႈိက္သရိုက္ႏွင့္ အညစ္ အေၾကးမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ေရယာဥ္မ်ားမွ စက္ဆီမ်ားယိုဖိတ္ျခင္းႏွင့္ တမင္စြန္႔ထုတ္ျခင္း၊ ကုန္းတြင္းပုိင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္းေဒသ မ်ားတြင္ ႏုန္းတင္အနည္က်ျခင္းႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ဓါတ္ႂကြင္းမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္း စသည့္ လူတုိ႔ဖန္တီးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ထိခိုက္မႈ ရိွေနသည္ကို သတိျပဳမိၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ကမ္းရိုးတန္းေဂဟစနစ္မ်ား ထိခိုက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမ္းရိုးတန္း ေဒသေျမ သယံဇာတမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအင္ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ငါးသယံဇာတမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္း၊ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား ေျမၿပိဳေရတိုက္စားျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ေနၾကရသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးတုိ႔ကို ထိခိုက္ေစပါေၾကာင္း၊ ဒီေရေတာမ်ားကို အေျပာင္ခုတ္ၿပီး စပါးစိုက္ျခင္းႏွင့္ ပုစြန္ကန္ ထူေထာင္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ လာၾကပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် စပါးႏွင့္ ပုစြန္အထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့က် လာၿပီး စီးပြားေရး တြက္ေခ်မကိုက္သျဖင့္ ၄င္းေနရာမ်ားကို စြန္႔ပစ္ကာ ဒီေရေတာမ်ားကို ေနာက္ထပ္ ထပ္မံခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး စပါးႏွင့္ ပုစြန္ကန္မ်ား ထပ္မံထူေထာင္သျဖင့္ စြန္႔ပစ္ေျမ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အက်ဳိးဆက္ ေၾကာင့္ သဘာ၀ဒီေရေတာမ်ားမွ ပံုမွန္ရရိွေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား လည္း ဆံုးရံႈးရပါေၾကာင္း၊ တနသၤာရီ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ႂကြယ္၀ သည့္ အပူပိုင္းမိုးသစ္ေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခဲ့သျဖင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသအတြင္းရိွ ေဂဟ စနစ္မ်ားကို ပိုမိုယိုယြင္း ပ်က္စီးေစခဲ့ေၾကာင္း၊
ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္တို႔ကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ပင္လယ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္မီ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္္ ဆန္းစစ္ရရိွမႈမ်ားကို အေျခခံၿပီးစနစ္က်သည့္ ဘက္စံု စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္းႏွင့္ ေရဧရိယာႏွစ္မ်ဳိးလုံးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပင္လယ္ေရေအာက္ သႏၲာ ေက်ာက္တန္းမွ ေျမေပၚေတာင္ထိပ္အထိ လႊမ္းၿခဳံေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း (Reef to Ridge Approach ) ႏွင့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ၾကသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ကမ္းရိုးတန္း ေဂဟစနစ္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လက္ရိွပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္း ရပ္တန္႔သြားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတ က ကမ္းရိုးတန္းေဒသ ဘက္စံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ( Integrade Coastal Management - ICM ) သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည့္ လူသားမ်ိဳးဆက္မ်ားအတြင္း သာတူညီမွ် ရိွေစရန္၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ခဲ့ပါက ျပဳလုပ္သူက ေပးေလ်ာ္ေစရန္ စသည္႔အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ေပၚေပါက္လာသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါစနစ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ၿပီး သယံဇာတမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းက႑မ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္သည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္သည့္အျပင္ သယံဇာတထုတ္လုပ္ သံုးစြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္နည္းဆိုေသာ္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုသည့္ မ႑ိဳင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သိပၸံပညာ (Science) ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Administration) နယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းစနစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသ ဘက္စံု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ICM စနစ္ႏွင့္အညီ ကမ္းရိုးတန္းသယံဇာတမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ စနစ္ခြဲမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ထိုစနစ္ခြဲမ်ားက စနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုးပံုမွန္လည္ပတ္ေစရန္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ အသီးသီးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ စနစ္ခြဲတစ္ခုပ်က္စီးသြားသည္ႏွင့္ စနစ္ႀကီး တခုလံုးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ မ်ားအေနျဖင့္ သိရိွနားလည္ထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမ္းရိုးတန္းေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးတုိ႔အေပၚ ေရတုိ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ကမ္းရိုးတန္းသယံဇာတအသုံးျပဳသူမ်ားအၾကား၌ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအၾကား၌ လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုအၾကား၌ လည္းေကာင္း ပဋိပကၡမ်ားေပၚေပါက္ပါက ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံ၍ အေလ်ာ့အတင္း ျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိ္န္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိုးထားၿပီး လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျပႆနာသည္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိ္ဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ပစၥဳပၸန္အတြက္ သာမက အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ပါ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သစ္ေတာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသႏွင့္ ကၽြန္းစုမ်ားေပၚရိွ သစ္ေတာမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါသစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳး၀ိုင္းႏွင့္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ေတာႏွင့္ သဘာ၀နယ္္ေျမမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္သည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမ္းရိုးတန္းသယံဇာတမ်ားသည္ ႏို္င္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အားတက္သေရာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းသယံဇာတထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပး မွတ္တမ္း ဗီဒီယိုကို ျပသသည္။
ယင္းေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္ရီ က ပထမအႀကိမ္အစည္း အေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ထို႔ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရမွဴးမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားအလိုက္ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္း က ႏိုင္ငံအဆင့္ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးသည္။
ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ က ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးၿပီး အခမ္းအနားကိုရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။