အစိုးရအဖြဲ႕

 

၁။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး

၂။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠဌမ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕