ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားဧ။္WebSiteမ်ား

Printer-friendly versionSend by email

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ Website လိပ္စာမ်ား

 

စဥ္

၀န္ႀကီးဌာန

Website လိပ္စာ

မွတ္ခ်က္

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

www.mofa.gov.mm

 

၂။

သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

www.president-office.gov.mm

 

၃။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

 

 

အေထြေထြအုပ္ခ်ပ္ေရးဦးစီးဌာန

http://www.gad.gov.mm/

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕

www.myanmarpoliceforce.org

 

 

မီးသတ္ဦးစီးဌာန

www.fsd.gov.mm

 

၄။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

http://www.mod.gov.mm/

 

၅။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

www.mba.gov.mm/

 

၆။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

www.statecounsellor.gov.mm/

 

၇။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန


 

http://www.moi.gov.mm/
http://www.mrtv.gov.mm/
http://www.moi.gov.mm/iprd:zg/
http://www.moi.gov.mm/ppd:zg/
http://www.moi.gov.mm/npe:zg/

 

၈။

သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန


 

www.mora.gov.mm/
www.culture.gov.mm/
www.nlm.gov.mm/
www.fineartsdepartment.gov.mm/

 

၉။

စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

 

www.moai.gov.mm/
www.mali.gov.mm/
www.mlfrd.gov.mm/

 

၁၀။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

http://www.mcit.gov.mm/
 

 

၁၁။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန

www.moecaf.gov.mm/
www.mining.gov.mm/

 

၁၂။

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

 

www.moep.gov.mm
www.energy.gov.mm

 

၁၃။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

www.dop.gov.mm/
 

 

၁၄။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

www.industry.gov.mm/

 

၁၅။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

www.commerce.gov.mm
www.myanmartradenet.com.mm

 

၁၆။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

www.moe.gov.mm/

 

၁၇။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

www.moh.gov.mm
 

 

၁၈။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

www.mof.gov.mm
www.cbm.gov.mm
www.mebank.com.mm
www.irdmyanmar.gov.mm
www.mminsurance.gov.mm
www.mmse.gov.mm

 

၁၉။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

 

http://www.construction.gov.mm/

 

၂၀။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

www.mswrr.gov.mm
www.dsw.gov.mm
www.rrdmyanmar.gov.mm

 

၂၁။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

www.myanmartourism.org

 

၂၂။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕႐ုံး

www.ucsb.gov.mm/

 

၂၃။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး

www.oagmac.gov.mm/

 

၂၄။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး

www.oag.gov.mm/

 

၂၅။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး
 

www.unionsupremecourt.gov.mm/

 

၂၆။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး
 

www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/

 

၂၇။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

www.uecmyanmar.org/

 

၂၈။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

 

website မရွိေသးပါ။