ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕

(၂၅-၅-၂၀၁၆) ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၉/ ၂၀၁၆ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔

Printer-friendly versionSend by email

(၂၅-၅-၂၀၁၆) ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၉/ ၂၀၁၆ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔