ေဘာဂေဗဒ

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္႕ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီႏွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္႕ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီႏွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္သည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းတန္ဖုိးျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္သည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းတန္ဖုိးျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္

လုပ္ငန္းသံုးယႏၱရား ပိုမိုတင္သြင္းခြင့္ၿပဳၿခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ကုန္အခ်ိဳ႕ ကင္းလြတ္ေတာ့မည့္ စီးပြား/ကူးသန္း၏ ရက္ ၁၀၀

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနၿဖင့္ အစိုးရသစ္၏ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ စီမံခ်က္မွာ ကုမၸဏီလိုင္စင္တစ္ေစာင္ကို လုပ္ငန္းသုံးယႏၲရား ၁၀ စီးႏႈန္း တင္သြင္းခြင့္ၿပဳၿခ

.

.