ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္႕ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီႏွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ''ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီ'' ႏွင့္ ''ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးအထူး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕'' တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၂၆/၂ဝ၁၇)ျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္က ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီကို ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယသမၼတ (၂)၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

 

ထို႔ျပင္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္ေရးအထူးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴး ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။