သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပ

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပ

.

.