ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ေစလႊတ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ျမန္မာႏုိင္ငံက သေဘာတူ လက္ခံျခင္းမရွိ

Printer-friendly versionSend by email

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ၂၄-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ (၃၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး၌ ဥေရာပသမဂၢမွ တင္သြင္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မဲမခြဲဘဲ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳလိုက္ပါသည္။

အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ေကာင္းမြန္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အျပင္ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို ႀကိဳဆိုထားပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေစလႊတ္ရန္လည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ နက္နဲ႐ႈပ္ေထြးၿပီးစိန္ေခၚမႈႀကီးမားသည့္ အေျခအေနကို လက္ေတြ႕က်ၿပီးေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကိုယူၿပီး ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္၍ ရခိုင္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈတိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အေျဖရရွိေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားအား လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေပၚထြက္လာေသာ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား မ်ားစြာအေလး အနက္ထား အေရးယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရသည္ ဆိုသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ရက္သတၱပတ္ မ်ားစြာ သြားေရာက္စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္၊ မၾကာေသးမီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ခ္ဘဇားသို႔သြားေရာက္၍ စုံစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ ခိုင္လုံမႈရွိပါက သက္ေသမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာ ေရာက္ေစၿပီး၊ တရား႐ုံးမ်ား၌ ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ပကတိအေျခအေနသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ၿပီး၊ ေျဖရွင္းရန္ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမားေန ဆဲ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ျပႆနာရပ္ကို ပိုမိုႀကီးထြားေစမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ေျမျပင္အေျခအေနမွန္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္းကိုက္ညီမႈလည္း မရွိပါ။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာေျဖရွင္း ခ်က္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အေလးအနက္ထား ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္းေနျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုလုံးကို သေဘာတူလက္ခံ ပါဝင္ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ((Dissociate) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊အိႏၵိယႏိုင္ငံအပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား သေဘာတူလက္ခံပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာျခင္း၊ အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္ျခင္းကို လက္မခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ လူ႕ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ခိုင္မာစြာ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအားလုံး၏အက်ိဳးအတြက္  လူ႕အခြင့္အေရး တိုးျမႇင့္ေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္မွ သုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားစုကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ပါသည္။

 

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေနျပည္ေတာ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္