အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူ (၁) ဦး ဖမ္းဆီးရမိ

အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူ (၁) ဦး ဖမ္းဆီးရမိ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင္႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင္႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

ႏူ႐ူလႅာေက်းရြာသား ၁ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရ

ႏူ႐ူလႅာေက်းရြာသား ၁ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရ

ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြေဆးျပား ၄၇၅၂၀၀ ျပား ပုိင္႐ွင္မဲ့သိမ္းဆည္းရမိ

ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြေဆးျပား ၄၇၅၂၀၀ ျပား ပုိင္႐ွင္မဲ့သိမ္းဆည္းရမိ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္း

အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေနသူမ်ားအား သြားေရာက္ဖမ္းဆီးသည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ရြာသား ၆၀၀ ဦးခန္႔က ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရြာတြင္း၊ တပ္မေတာ္ အျပင္စည္းျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ရွင္းလင္းလ်က္ရွိ

အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေနသူမ်ားအား သြားေရာက္ဖမ္းဆီးသည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား  ရြာသား ၆၀၀ ဦးခန္႔က ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရြာတြင္း၊ တပ္

Pages