စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၁၆ / ၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၁၆ / ၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ(စ)၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ) နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ဆ) တို့ပါ ပြဌာန်းချက်များအရ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က တင်ပြလာသည့် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကို ယှဉ်တွဲပါဝန်ကြီးဌာနများတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလိုက်သည်-

(၁)

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သန့်နိုင်

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၂)

ဦးစိုးဦး        

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးကမ်ဇာမုံ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

(၄)

ဦးသန်းညွှန့်ဝင်း

လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(၅)

ဦးမြင့်ကြည်

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဒေါက်တာဇော်ဝင်း

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                 

                                                                 (ပုံ) ထင်ကျော်                      

                                                                 နိုင်ငံတော်သမ္မတ                   

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်