၀န်ကြီးဌာနများ

စဥ္

ဝန္ႀကီးဌာနအမည္

ဝန္ႀကီး

ဝက္ဘ္ဆိုက္

၁။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို

 

၂။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္

www.mod.gov.mm

၃။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သက္နိုင္ဝင္း

 

၄။

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဝဏၰေမာင္လြင္

www.mofa.gov.mm

၅။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေအာင္ၾကည္

www.ministryofinformation.gov.mm

၆။

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၁)

ဦးသိန္းၫြန္႔

 

၇။

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၂)

ဦးစိုးေမာင္

 

၈။

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၃)

ဦးစိုးသိန္း

 

၉။

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၄)

ဦးေအာင္မင္း

 

၁၀။

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၅)

ဦးတင္ႏိုင္သိန္း

 

၁၁။

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၆)

ဦးလွထြန္း

 

၁၂။

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဆန္းဆင့္

www.mora.gov.mm

၁၃။

သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေက်ာ္ဆန္း

www.myancoop.gov.mm

၁၄။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

ဦးျမင့္လႈိင္

http://www.moai.gov.mm

၁၅။

ေမြးၿမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဦးအုန္းျမင့္

http://www.livestock-fisheries.gov.mm

၁၆။

ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ၾကီးဌာန

ဦးျမတ္ဟိန္း

www.mpt.net.mm

www.mcpt.gov.mm

၁၇။

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္

www.mot.gov.mm

www.mpa.gov.mm

www.iwt.gov.mm

၁၈။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဝင္းထြန္း

www.myanmarteak.gov.mm

၁၉။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

ဦးခင္ေမာင္စိုး

 

၂၀။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

ဦးခင္ရီ

http://www.mip.gov.mm

၂၁။

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေဇယ်ာေအာင္

www.energy.gov.mm

၂၂။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေမာင္ျမင့္

www.industry1myanmar.com

www.industry2.gov.mm

၂၃။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဝင္းျမင့္

www.commerce.gov.mm

၂၄။

အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

ဦးတင့္ဆန္း

www.mosports.gov.mm

၂၅။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာျမေအး

 

၂၆။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာေဖသက္ခင္

http://www.moh.gov.mm

၂၇။

သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာျမင့္ေအာင္

http://www.mining.com.mm

၂၈။

ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေအးျမင့္ၾကဴ

http://www.culturemyanmar.org

၂၉။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဝင္းရွိန္

http://www.mofr.gov.mm

၃၀။

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ  ဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာကံေဇာ္

www.mnped.gov.mm

www.dica.gov.mm

၃၁။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေက်ာ္လြင္

www.construction.gov.mm

၃၂။

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ၾကီးဌာန

 ဦးေအးျမင့္

www.mol.gov.mm

၃၃။

ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

 ဦးသန္းေဌး

http://www.ministryofrailtransportation.com

၃၄။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး  ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္

http://www.mswrr.gov.mm

၃၅။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာကိုကိုဦး

www.most.gov.mm

၃၆။

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေဌးေအာင္

http://www.myanmartourism.org