လွှတ်တော်ကဏ္ဍ

၇၄။        ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အောက်ပါ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပါဝင်သည် –

 

(က)

 

 

၁ဝ၉။        ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အများဆုံး ၄၄ဝ ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည် –

 

(က)

၁၄၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အများဆုံး ၂၂၄ ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည် –

 

(က)